English Polski

Uchwała RW nr 74 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie dodatkowych posiedzeń RW w roku akademickim 2014-2015.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 73 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzaminy dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2015-2016.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 72 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Matematyka, studia niestacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 71 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 70 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 69 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 68 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2014.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 67 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania mgr Katarzyny Tarchały na członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 66 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwała RW nr 65 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka na kuratora w Katedrze Analizy Nieliniowej UŁ na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

(opublikowano 2015-07-01)

Uchwały Rady Wydziału

  • SS »
  • Uchwały Rady Wydziału

Uchwała RW nr 103 w sprawie powołania opiekuna naukowo- dydaktycznego w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu

Uchwała RW nr 102 w sprawie wyboru kandydata do Rady Narodowego Centrum Badań

Uchwała RW nr 101 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. M. Seweryna i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała RW nr 100 w sprawie zaopiniowania wniosku o stypendium ministra

Uchwała RW nr 99 w sprawie odmowy nadania stopnia dr. habilitowanego

Uchwała RW nr 98 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich- matematyka

Uchwała RW nr 97 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich- informatyka

Uchwała RW nr 96 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Programowej MSMP

Uchwała RW nr 95 w sprawie kandydatów Wydziału MiI do stałych Komisji Senackich i Rektorskich na kadencję 2012-2016

     Załącznik do Uchwały nr 95 z dnia 19.09.2012 r.

Uchwała RW nr 94 w sprawie powołań Wydziałowych Komisji na kadencję 2012-2016

     Załącznik do Uchwały nr 94 z dnia 19.09.2012 r.

Uchwała RW nr 93 w sprawie harmonogramu posiedzeń w roku akad. 2012-2013

Uchwała RW nr 92 w sprawie wyboru kandydatów do CK na kadencję 2013-2017

Uchwała RW nr 91 w sprawie powołań na kadencje 2012-2016

     Załącznik do Uchwały nr 91 z dnia 19.09.2012 r.

Uchwała RW nr 90 w sprawie zmiany formy prowadzenia zajęć z przedmiotu Wstęp do teorii miary i całki

Uchwała RW nr 89 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr J. Walewskiej

Uchwała RW nr 88 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr J. Walewskiej

Uchwała RW nr 87 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr R.Kowalczyka na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Analizy Nieliniowej

Uchwała RW nr 86 w sprawie wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za rok 2011

Uchwała RW nr 85 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr G. Ivanowej i powołania promotora

Uchwała RW nr 84 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. R. Kamockiego

Uchwała RW nr 83 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr. R. Kamockiemu

Uchwała RW nr 82 w sprawie powołania członków do Komisji Senackich na kadencję 2012-2016

Uchwała RW nr 81 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. M. Dolińskiego i powołania promotora

Uchwała RW nr 80 w sprawie w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr J. Walewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała RW nr 79 w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. M. Śmietańskiego

Uchwała RW nr 78 w sprawie w sprawie wrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. M. Śmietańskiego

Uchwała RW nr 77 w sprawie aneksów do organizacji studiów niestacjonarnych

zał 1. siatka ZLI3

zał 2. siatka ZLI2

zał 3. siatka ZLM2

Uchwała RW nr 76 w sprawie przyjęcia projektu programów studiów z kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku Matematyka studia drugiego stopnia.

Uchwała RW nr 75 w sprawie przyjęcia projektu programów studiów z kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku Matematyka studia pierwszego stopnia.

Uchwała RW nr 74 w sprawie przyjęcia projektu programów studiów z kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku Informatyka studia drugiego stopnia.

Uchwała RW nr 73 w sprawie przyjęcia programów studiów z kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku Informatyka studia pierwszego stopnia.

Uchwała RW nr 72 w sprawie zmiany uchwały nr 22 w sprawie warunków dopuszczalności oraz trybu rozstrzygania odwołań studentów

Uchwała RW nr 71 w sprawie zatwierdzenia ankiety oceniającej dla Studiów Doktoranckich

Uchwała RW nr 70 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenia stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze Analizy Nieliniowej UŁ i ogłoszenia konkursu na to stanowisko.

Uchwała RW nr 69 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na czas nieokreślony adiunktem dr. R. Kowalczykiem z Katedry Analizy Nieliniowej

Uchwała RW nr 68 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr Justyny Walewskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

Uchwała RW nr 67 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego WMiI na rok 2012

Uchwała RW nr 66 w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Bibliotecznej UŁ na kadencję 2012-2016

Uchwała RW nr 65 w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich do składu Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uchwała RW nr 64 w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń RW w roku akad. 2011-2012.

Uchwała RW nr 63 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. A. Lipnickiego i powołania promotora

Uchwała RW nr 62 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. A. Różyckiego i powołania promotora

Uchwała RW nr 61 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr A. Klekot i powołania promotora

Uchwała RW nr 60 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Kamockiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Zarządzenie Dziekana WMiI nr 2 w sprawie kosztów pośrednich

Uchwała RW nr 59  w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku Matematyka i Informatyka

Uchwała RW nr 58  w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Anny Łazińskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Analizy Nieliniowej.

Uchwała RW nr 57  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Agnieszki Vizvary na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej.

Uchwała RW nr 56  w sprawie  zaopiniowania wniosku o zatrudnienie mgr Justyny Walewskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

Uchwała RW nr 55  w sprawie sprawie powołania rozszerzenia składu Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uchwała RW nr 54  w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. G. Rządkowskiego

Uchwała RW nr 53  w sprawie wrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. G. Rządkowskiego

Uchwała RW nr 52  w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr M. Ciskiej

Uchwała RW nr 51  w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr M. Ciskiej

Uchwała RW nr 50  w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr Magdalenie Górajskiej

Uchwała RW nr 49  w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Górajskiej

Uchwała RW nr 48  w sprawie zatwierdzenia opłaty za studia na Podyplomowym Studium Informatyki od roku akademickiego 2012-2013.

Uchwała RW nr 47  w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2013-2014

Uchwała RW nr 46  w sprawie zatwierdzenia składu liczbowego i procentowego RW i Kolegium Elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na kadencję 2012-2016

Uchwała RW nr 45 w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń RW w roku akad. 2011-2012.

Uchwała RW nr 44 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Ciskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała RW nr 43 sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Górajskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała RW nr 42 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr. M. Górajskiemu

Uchwała RW nr 41 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. M. Górajskiego

Uchwała RW nr 40 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Kamockiego

Uchwała RW nr 39 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Górajskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała RW nr 38 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Uchwała RW nr 37 w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016

Uchwała RW nr 36 w sprawie tytułu doktora honoris causa R. Hudson

Uchwała RW nr 35 w sprawie odmowy poparcia wniosku o nadanie dr. hab. A. Maliszewskiemu tytułu naukowego profesora

Uchwała RW nr 32-34 z dn. 25.01.2012

Nowy Regulamin studiów

Uchwała Senatu UŁ nr 310 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów UŁ

Poprzedni Regulamin studiów

Uchwały RW do regulaminu studiów od 1 10 2011 r

Uchwały Rady Wydziału z dnia 20.09.2006, 25.10.2006, 13.12.2006, 26.11.2008

Uchwała nr 2 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego  podjęta na 8 zwyczajnym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 20 maja 2009 r.

Uchwała nr 4 - zasady przepisywania ocen

Uchwała nr 5 - wymogi stawiane pracom dyplomowym

 


zamknij
Nadawca
Adresat