English Polski

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

  • SS »
  • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Aktualne Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.
Treść zarządzenia dostępna jest tutaj...  

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami.

1.    Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów UŁ są:
   a)    stypendium socjalne,
   b)    zapomoga,
   c)    stypendium rektora dla najlepszych studentów,
   d)    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
   e)    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2.    Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów UŁ są:
   a)    stypendium socjalne,
   b)    zapomoga,
   c)    stypendium dla najlepszych doktorantów,
   d)    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
   e)    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 Obowiązujące stawki świadczeń pomocy materialnej  – załącznik nr 9

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - zał. nr. 7

Informacje o miejscu składania wniosków w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

 
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:
 
Może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Szczegółowe informacje podane są w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UŁ

 
WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA W ODPOWIEDNIM DLA MIEJSCA ODBYWANIA STUDIÓW DZIEKANACIE .
 
Do pobrania:
 
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów – zał nr 5
 
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku I stopnia lub jednolitych magisterskiego – zał nr 5a
 
 
 
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - szczegółowe informacje podane są w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UŁ
 
WNIOSEK O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA W ODPOWIEDNIM DLA MIEJSCA ODBYWANIA STUDIÓW DZIEKANACIE - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, pok. A 212 (p. Małgorzata Kozioł)
 
Do pobrania:
 
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów  – zał nr. 6
 
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW - szczegółowe informacje podane są w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UŁ

Do pobrania:

Wniosek o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych -  zał. nr 3

Wniosek o zapomogę – zał. nr. 4

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów i jego zróżnicowania dla poszczególnych stopni tego stypendium - zarządzenie

 


zamknij
Nadawca
Adresat