English Polski

Proces dyplomowania

  • SS »
  • Proces dyplomowania

 Tworzenie i ocena pracy 

Praca dyplomowa pisana jest pod kierunkiem opiekuna pracy (promotora), dla pracy licencjackiej jest to osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, dla pracy magisterskiej, osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Praca magisterska może powstawać pod opieką pracownika, ze stopniem naukowym doktora, ale tylko po  zaakceptowaniu opiekuna i tematu pracy przez Radę Wydziału. Student przygotowujący pracę konsultuje ją i przedstawia jej częściowe wyniki w trakcie seminarium dyplomowego, na którym są one poddane dyskusji i recenzowane przez opiekuna. Po ukończeniu pracy i przedstawieniu jej w formie pisemnej jest ona oceniania niezależnie przez kierującego pracą oraz recenzenta. Jeśli recenzent oceni pracę negatywnie, to wówczas o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.

  

Końcowa kontrola samodzielności pisania pracy

Na Wydziale wdrożone zostały procedury mające na celu wyeliminowanie zjawiska niesamodzielności pisania prac dyplomowych przez studentów. Opiekun pracy jest zobowiązany do kontroli samodzielności pracy  przy pomocy systemu Plagiat.pl. Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń, za które uważa się fragmenty tekstu znajdujące się w pracy dyplomowej nie będące samodzielnym opracowaniem studenta.

Prace, w których wykryte zostaną nieuprawnione  zapożyczenia nie zostaną dopuszczone do obrony.  Efektem sprawdzenia pracy jest wygenerowanie raportu o występujących  podobieństwach z innymi dokumentami znajdującymi się w bazie danych programu. Raport zawiera wartości dwóch współczynników podobieństwa, które określają, w jakim stopniu praca składa się z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach. Współczynniki te są zdefiniowane jako stosunek liczby wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów w badanym dokumencie. Przy wyliczaniu pierwszego współczynnika podobieństwa brane są pod uwagę wszystkie frazy pięciowyrazowe odnalezione przez system w innych dokumentach.  Przy wyliczaniu drugiego współczynnika podobieństwa tylko te frazy, których długość przekracza  25 wyrazów. Przyjmuje się, że praca jest samodzielna, jeżeli  współczynniki podobieństwa określone przez System nie przekraczają 20%. Opiekun dołącza skrócony raport z sytemu do pracy składanej w dziekanacie. 

    W przypadku przekroczenia tego progu, opiekun dokonuje analizy zapożyczeń. Jeśli przyczyną wyższych współczynników są poprawnie oznaczone cytowania i ich nadmierna liczba nie budzi wątpliwości, to wówczas kierujący pracą potwierdza samodzielność jej wykonania. W tym przypadku studenci są dopuszczani do egzaminu. Studenci, których prace dyplomowe wykazują wyższe wartości współczynników podobieństw z przyczyn innych niż poprawne cytowania, nie są dopuszczani do egzaminu a promotor zobowiązany jest do wyjaśnienia sytuacji z dyplomantem i do zobligowania go do poprawy pracy. Jeżeli student nie dokona korekty pracy dyplomowej po interwencji promotora, wówczas wszczyna się postępowanie dyscyplinarne wobec autora pracy.


zamknij
Nadawca
Adresat